Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Du kan søge gældssanering, hvis du ikke er i stand til – og ikke inden for de nærmeste år har udsigt til – at kunne opfylde dine gældsforpligtelser, og hvis dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for gældssanering. Det betyder navnlig, at gældens alder, omstændighederne ved gældens stiftelse og dens hidtidige afvikling skal tale for gældssanering. Samtidig skal gældssanering antages at føre til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Det er typisk lidt nemmere at få gældssanering, hvis gælden er opstået i forbindelse med en lukket erhvervsvirksomhed, der ellers har været drevet hensigtsmæssigt. Her kan afdragsperioden også nedsættes til 3 år i forhold til de sædvanlige 5 år.

Det er gratis at søge om gældssanering.

Ansøgning om gældssanering indgives på en blanket, som du kan få ved henvendelse i skifteretten eller på domstolenes hjemmeside: www.domstol.dk. På denne hjemmeside findes også en mere detaljeret vejledning om gældssanering.

Ansøgningsskemaet udfyldes og afleveres med bilag i skifteretten, hvorefter du indkaldes til møde i skifteretten. På det møde vil skifteretten tage stilling til, om der skal indledes gældssaneringssag og i givet fald orientere om sagens videre forløb.

Henvender du dig selv til en advokat, en revisor eller en anden privat rådgiver for at få bistand til at søge om gældssanering, skal du selv betale for dennes arbejde. I meget komplicerede sager kan skifteretten beskikke en advokat, når visse økonomiske betingelser er opfyldt. Spørg i skifteretten, om du har mulighed for at få beskikket en advokat.

Selskaber og igangværende personlige virksomheder kan ikke opnå gældssanering. Her kan i stedet overvejes en rekonstruktion.