Retssagers behandling

Minretssag.dk – fremtidens retssager

I løbet af 2017/ 2018 har domstolene indført en sagsportal, ”min retssag.dk”, hvor alle nye civile retssager skal anlægges og behandles digitalt. Al kommunikation med retten sker nu via denne sagsportal, hvortil alle sagens relevante dokumenter skal uploades.

Sagsportalen omfatter kun civile sager, hvilket betyder, at blandt andet fogedsager, betalingspåkrav (hvor der ikke fremsættes indsigelser imod kravet), straffesager og udlændingesager ikke er omfattet.

Som udgangspunkt er kun nye sager omfattet af minretssag.dk, hvorfor der i en årrække fortsat vil være sager, som behandles i papirform efter tidligere praksis.

Adgang til minretssag.dk opnås med NemID eller digital signatur, og alle parter har efter sagens anlæg adgang til de samme oplysninger og dokumenter.

Retten kan afvise retssager, hvor stævning fremsendes til retten på e-mail eller med almindelig post. Ofte vil retten dog meddele parten en kortere frist til at anlægge retssagen korrekt via sagsportalen.

Retten kan give tilladelse til, at digitaliseringskravet fraviges. Som udgangspunkt kan man ikke blive fritaget for at anvende minretssag.dk, hvis man er repræsenteret ved en advokat, men er man ikke repræsenteret ved advokat, foretager retten efter anmodning en konkret vurdering af, om en part kan fritages for anvendelse af sagsportalen/digital behandling. Det er i denne situation ikke tilstrækkeligt, at vedkommende er undtaget fra offentlig digital post eller ikke har en computer, men det vil være omstændigheder, som indgår i rettens vurdering.

Som udgangspunkt er det sagsøger, der anlægger sagen via oprettelse på sagsportalen, hvorefter sagen efter rettens ”kvalitetsgodkendelse”, åbnes for adgang af sagens andre parter (sagsøgte og dennes advokat). Undtaget er sager, der indbringes for Retten af andre myndigheder, f. eks. forældreansvarssager og ægteskabssager, som sendes til Retten efter afsluttet behandling i Statsforvaltningen. Her opretter Retten sagen og giver herefter parterne adgang til sagen.

Hvis du er repræsenteret af advokat, vil det være advokaten, der efter aftale med dig anlægger retssagen og opretter sagen på sagsportalen. Derefter har du som part i sagen fuld adgang til sagsportalen ligesom sagens øvrige parter.

På netop dette punkt adskiller sagsportalen sig væsentligt fra den tidligere retssagsbehandling, hvor al kommunikation foregik direkte mellem retten og advokaterne, hvorefter det var advokatens opgave at orientere klienten om sagens gang.

Denne nye og direkte adgang for parterne til sagsportalen og sagens dokumenter kræver en klar og tydelig forventningsafstemning mellem advokat og klient ved sagsanlæg, således at begge parter (her særligt klienten) ved, hvad deres rolle er i sagen. Retssager er for de fleste privatpersoner ikke en del af hverdagen, og der kan opstå forvirring, når der også direkte til parten sendes beskeder om sagens behandling.

Ofte aftales det mellem advokaten og parten, at advokaten på min retssag.dk afmelder den automatiske advisering til parten om frister eller nyt på sagen, således at det som tidligere er advokaten som løbende holder klienten informeret om de for klienten relevante tiltag.  

Denne løsning er ofte også et ønske for erhvervsdrivende, som netop ønsker tvisten behandlet af advokaten og løst til mindst mulig ulejlighed for dem selv.

At parten – det værende både sagsøger eller sagsøgte – ikke modtager løbende adviseringer betyder ikke, at sagsportalen lukkes for den pågældende. Parten kan til hver en tid logge sig på og se, hvad der sker. Men det er vigtigt, at parten ikke uden forudgående aftale med sin advokat ”blander sig” på sagsportalen, da det må forventes, at advokaten allerede ved sagsanlægget har lagt en strategi for sagens retslige behandling med klientens bedste for øje.

Er man ikke repræsenteret af en advokat, kan man som hovedregel selv anlægge sagen via sagsportalen. Dette er særlig relevant ved småsager (sager om krav under 50.000), hvor det har været lovgivers intention, at sagen skulle kunne gennemføres uden advokatrepræsentation. Det kræver, at man har de relevante kontaktoplysninger om modparten, så sagen kan anlægges ved rette værneting, samt at sagens dokumenter (bilag) kan uploades til sagsportalen i det rette format.

I en situation, hvor man bliver sagsøgt, vil retten give sagsøgte besked om sagsanlægget via e-boks, hvor sagsøgte vil blive opfordret til at kvittere for sagens modtagelse. Hvis sagsøger ved, at modparten er repræsenteret af advokat og har orienteret retten herom, vil advokaten også få besked om sagsanlægget. Kvitteres der ikke rettidigt på sagsportalen, vil stævningen blive forkyndt for sagsøgte.

Når sagsøgte har kvitteret for modtagelsen af stævningen, fastsætter Retten frist for sagsøgtes indlevering af svarskrift i sagen. Derefter fortsætter retssagsbehandlingen som tidligere, blot med den afgørende forskel, at al kommunikation skal ske via sagsportalen.

Der er i forbindelse med sagsportalens implementering udarbejdet en vejledning til minretssag.dk, som kan downloades via www.domstol.dk, som behandler de fleste af de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse sagens behandling.

Kontakt

Maria KjølbækMaria Mørk Kjølbæk
Advokat (L)
mkj@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000